1994, Sanierung Alte Nikolaischule, Nikolaikirchhof 2, Leipzig